fahim akthar ullal

Sharing Islamic Information to India and World…


Leave a comment

ಅವನು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆದರಿಂದ ವಂಚಿತನಾಗುವನು;

ಪ್ರವಾದಿ (ಸ) ಹೇಳಿದರು: ಒಬ್ಬನು ಇಹಲೋಕದಲ್ಲಿ ಶರಾಬು ಕುಡಿದು ಆದರಿಂದ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಟ್ಟು ಮರಳದಿದ್ದರೆ ಅವನು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆದರಿಂದ ವಂಚಿತನಾಗುವನು.

[ಬುಖಾರಿ]

Advertisements


Leave a comment

ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಮಲು ಪದಾರ್ಥ ಶರಾಬು ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶರಾಬು ನಿಷಿದ್ದವಾಗಿದೆ:

ಪ್ರವಾದಿ (ಸ) ಹೇಳಿದರು: ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಮಲು ಪದಾರ್ಥ ಶರಾಬು ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶರಾಬು ನಿಷಿದ್ದವಾಗಿದೆ. 

[ಅಹ್ಮದ್


Leave a comment

ಅದರಿಂದ ದೂರವಿರಿ

ನಾನು ಪ್ರವಾದಿವರ್ಯರಲ್ಲಿ (ಸ) ಈ ರೀತಿ ವಿಚಾರಿಸಿದೆ – “ನಾವು ಚಳಿ ವಾಸಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರಮದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ಶಕ್ತಿ ಆರ್ಜಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ  ಚಳಿಯನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಂತಹ ಗೋಧಿಯ ಶರಾಬನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಪ್ರವಾದಿ (ಸ) ಕೇಳಿದರು- ‘ಅದು ಮತ್ತು ಬರಿಸುತ್ತದೆಯೇ’ ನಾನು ಹ್’ದೆಂದಾಗ ಪ್ರವಾದಿ (ಸ) ಹೇಳಿದರು – ಅದರಿಂದ ದೂರವಿರಿ.”

[ಅಬೂದಾವೂದ್]


Leave a comment

ಅಮಲುಂಟು ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತು ನಿಷಿದ್ದವಾಗಿದೆ:

ಪ್ರವಾದಿ (ಸ) ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಜೂಜಾದುವುದರಿಂದ ತಡೆದಿರುವರು. ‘ಕೂರ್ಬ’ ಮತ್ತು ‘ಗುಬೈರಾ’ದಿಂದಲೂ ತಡೆದಿರುವರು. ಪ್ರವಾದಿ (ಸ) ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿದರು ಅಮಲುಂಟು ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತು ನಿಷಿದ್ದವಾಗಿದೆ.

[ಅಬೂದಾವೂದ್]


Leave a comment

ಜೂಜು:

ಪ್ರವಾದಿ (ಸ) ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಜೂಜಾದುವುದರಿಂದ ತಡೆದಿರುವರು. ‘ಕೂರ್ಬ’ ಮತ್ತು ‘ಗುಬೈರಾ’ದಿಂದಲೂ ತಡೆದಿರುವರು. ಪ್ರವಾದಿ (ಸ) ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿದರು ಅಮಲುಂಟು ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತು ನಿಷಿದ್ದವಾಗಿದೆ.

[ಅಬೂದಾವೂದ್]