fahim akthar ullal

Sharing Islamic Information to India and World…

ಅಲ್ಲಾಹನ ಸೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿ, ಅನೈತಿಕವಾಗಿ ವ್ಯವಹರಿಸುವವರ ಸ್ಥಾನವು ಅಂತ್ಯ ದಿನದಲ್ಲಿ ನರಕವಾಗಿದೆ

Leave a comment

ಖೌಲ [ರ] ಎಂಬ ಅನ್ಸಾರಿ ಮಹಿಳೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ – ಪ್ರವಾದಿ [ಸ] ಹೇಳಿದರು – ಅಲ್ಲಾಹನ ಸೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿ, ಅನೈತಿಕವಾಗಿ ವ್ಯವಹರಿಸುವವರ ಸ್ಥಾನವು ಅಂತ್ಯ ದಿನದಲ್ಲಿ ನರಕವಾಗಿದೆ. 

[ಸಹೀಹ್ ಬುಖಾರಿ, ಅಧ್ಯಾಯ ಧರ್ಮ ಯುದ್ದ [ಜಿಹಾದ್]] 

Advertisements

Author: ಕನ್ನಡ ಕುರಾನ್ ಮತ್ತು ಹದೀತ್

Sharing Islamic Information to India and World...

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s