fahim akthar ullal

Sharing Islamic Information to India and World…

ಝಾಕಾತ್ ಪಾವತಿಸದಿದ್ದರೆ ವಿನಾಶ

Leave a comment

ಪ್ರವಾದಿವರ್ಯರು [ಸ] ಹೀಗೆ ಹೇಳುವುದನ್ನು ನಾನು ಕೇಳಿದೆ: ಯಾವ ಸಂಪತ್ತಿನಿಂದ ಝಕಾತನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಸಲಾಗಿಲ್ಲವೊ, ಆ ಸಂಪತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಿಶಿತ್ರವಾಗಿರುವ ಝಾಕಾತ್, ಆ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿ ಬಿಡುವುದು. [ವರದಿ: ಹಝ್ರತ್ ಆಯಿಶಾ (ರ)]

[ಮಿಸ್ಕಾತ್]

Advertisements

Author: ಕನ್ನಡ ಕುರಾನ್ ಮತ್ತು ಹದೀತ್

Sharing Islamic Information to India and World...

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s