fahim akthar ullal

Sharing Islamic Information to India and World…

ಪ್ರವಾದಿಯವರು [ಸ] ಅಲ್ಲಾಹನನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆಂದು ಯಾರಾದರೂ ಹೇಳಿದರೆ ಅವನು ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸುಳ್ಳನ್ನು ಹೇಳಿದನು

Leave a comment

ಆಯಿಶಾ [ರ] ಹೇಳುತ್ತಾರೆ – ಪ್ರವಾದಿಯವರು [ಸ] ಅಲ್ಲಾಹನನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆಂದು ಯಾರಾದರೂ ಹೇಳಿದರೆ ಅವನು ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸುಳ್ಳನ್ನು ಹೇಳಿದನು. ಆದರೆ ಅವರು ಜಿಬ್ರೀಲರನ್ನು [ಅ] ಯಾಥಾರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ. ದಿಗಂತವನ್ನು ಆವರಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ನೈಜ ರೂಪವಿತ್ತು.

[ಸಹೀಹ್ ಬುಖಾರಿ, ಅಧ್ಯಾಯ ಸ್ರಷ್ಟಿಯ ಆರಂಭ] 

Advertisements

Author: ಕನ್ನಡ ಕುರಾನ್ ಮತ್ತು ಹದೀತ್

Sharing Islamic Information to India and World...

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s