fahim akthar ullal

Sharing Islamic Information to India and World…

ಮಸೀದಿಯೊಂದಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿ

Leave a comment

ಅಬೂ ಸಈದ್ ಖುದ್ರೀ [ರ]ರವರು ಪ್ರವಾದಿ [ಸ] ಅವರಿಂದ ಹೀಗೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತಾರೆ – ನೀವು ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಮಸೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಹಾಜರಾಗುವುದನ್ನು (ಅರ್ಥಾತ್ ಸಾಮೂಹಿಕ ನಮಾಝನ್ನು ಪಾಲಿಸುವವನಾಗಿ) ಕಂಡರೆ ಅವನು ಸತ್ಯವಿಶ್ವಾಸಿಯಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳಿರಿ).

[ತಿರ್ಮಿದಿ, ಇಬ್ನು ಮಾಜಃ]

Advertisements

Author: ಕನ್ನಡ ಕುರಾನ್ ಮತ್ತು ಹದೀತ್

Sharing Islamic Information to India and World...

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s