fahim akthar ullal

Sharing Islamic Information to India and World…

ಮೂರು ಮಸೀದಿಗಳಿಗಾಗಿಯಲ್ಲದೆ (ಪುಣ್ಯದ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ) ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಬಾರದು

Leave a comment

ಅಬೂಹುರೈರಾ (ರ) ಹೇಳುತ್ತಾರೆ: ಪ್ರವಾದಿ (ಸ) ಹೇಳಿದರು, ಮೂರು ಮಸೀದಿಗಳಿಗಾಗಿಯಲ್ಲದೆ (ಪುಣ್ಯದ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ) ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಬಾರದು ಮಸ್ಜಿದುಲ್ ಹರಾಮ್ (ಮಕ್ಕಾ), ಮಸ್ಜಿದುರಸೂಲ್ (ಮದೀನಾ) ಮತ್ತು ಮಸ್ಜಿದುಲ್ ಅಕ್ಸಾ (ಜೆರುಸಲೇಮ್). 

[ಸಹೀಹ್ ಬುಖಾರಿ: 27, ಮಕ್ಕಾ-ಮದೀನಾದ ಮಸೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾಮಾಝ್] 

Advertisements

Author: ಕನ್ನಡ ಕುರಾನ್ ಮತ್ತು ಹದೀತ್

Sharing Islamic Information to India and World...

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s