fahim akthar ullal

Sharing Islamic Information to India and World…

ಯಾರು ಹತ್ತಿರದ ನೆರೆಯವರು?

Leave a comment

ಆಯಿಷಾ [ರ] ಪ್ರವಾದಿಯವರೊಡನೆ [ಸ] ಕೇಳಿದರು – ಯಾ ರಸೂಲಲ್ಲಾಹ್! ನನ್ನ ಇಬ್ಬರು ನೆರೆಕರೆಯವರಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ನೀಡಬೇಕು. ಪ್ರವಾದಿ [ಸ] ಹೇಳಿದರು – ಯಾರ ಮನೆ ಬಾಗಿಲು ನಿನ್ನ ಮನೆಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿದೆಯೋ ಅವರಿಗೆ ನೀಡು.    

[ಸಹೀಹ್ ಬುಖಾರಿ, ಅಧ್ಯಾಯ – ಶುಫಅಃ]    

Advertisements

Author: ಕನ್ನಡ ಕುರಾನ್ ಮತ್ತು ಹದೀತ್

Sharing Islamic Information to India and World...

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s