fahim akthar ullal

Sharing Islamic Information to India and World…

ರಾತ್ರಿಯ ಪ್ರಾಯಾನ

Leave a comment

ಇಬ್ನ್ ಉಮರ್ [ರ] ಹೇಳುತ್ತಾರೆ: ಪ್ರವಾದಿ [ಸ] ಹೇಳಿದರು – ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣೆಸುವುದು ಎಷ್ಟೇಂದು ಅಪಾಯಕಾರಿಯೆಂದು ನಾನು ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ ಯಾರಾದರೂ ತಿಳಿದರೆ ಅವನೆಂದೂ ರಾತ್ರಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಲಾರ. 

[ಸಹೀಹ್ ಬುಖಾರಿ, ಅಧ್ಯಾಯ ಧರ್ಮ ಯುದ್ದ [ಜಿಹಾದ್]] 

Advertisements

Author: ಕನ್ನಡ ಕುರಾನ್ ಮತ್ತು ಹದೀತ್

Sharing Islamic Information to India and World...

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s