fahim akthar ullal

Sharing Islamic Information to India and World…

ಕರುಣೆ ತೋರುವವರ ಮೇಲೆ ಪರಮ ಕರುಣಾಳುವಾಗಿರುವವನು ಕರುಣೆ ತೋರುವನು

Leave a comment

ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಬಿನ್ ಅಮ್ರ್(ರ) ರಿಂದ ವರದಿ: ಪ್ರವಾದಿ ಮುಹಮ್ಮದ್(ಸ) ಹೇಳಿರುವರು: ಕರುಣೆ ತೋರುವವರ ಮೇಲೆ ಪರಮ ಕರುಣಾಳುವಾಗಿರುವವನು ಕರುಣೆ ತೋರುವನು. ನೀವು ಭೂಮಿಯವರ ಮೇಲೆ ಕರುಣೆ ತೋರಿರಿ. ಆಕಾಶದವನು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕರುಣೆ ತೋರುವನು. ರಹಮ್ (ಕರುಣೆ) ಎಂಬ ಪದವು ರಹ್ಮಾನ್ (ಪರಮ ಕರುಣಾಳು ಅರ್ಥಾತ್ ಅಲ್ಲಾಹು) ಎಂಬ ಪದದಿಂದ ಹೊರಟಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾರು ಅದನ್ನು ಬೆಸೆಯುವನೋ ಅಲ್ಲಾಹನು ಅವನನ್ನು ಬೆಸೆಯುವನು ಮತ್ತು ಯಾರು ಅದನ್ನು ಮುರಿಯುವನೋ ಅವನನ್ನು ಅಲ್ಲಾಹನು ಮುರಿಯುವನು.

[ತಿರ್ಮಿದಿ]

Advertisements

Author: ಕನ್ನಡ ಕುರಾನ್ ಮತ್ತು ಹದೀತ್

Sharing Islamic Information to India and World...

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s