fahim akthar ullal

Sharing Islamic Information to India and World…

ಕಿಯಾಮತ್’ನ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಹೀಗಿವೆ

Leave a comment

ಅನಸ್ [ರ] ಹೇಳುತ್ತಾರೆ: ನಿಮಗೆ ನಾನೊಂದು ಹದೀಸ್ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, ನನ್ನ ಬಳಿಕ ಯಾರೂ ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲಾರರು. ಪ್ರವಾದಿವರ್ಯರು [ಸ] ಹೀಗೆ ಹೇಳುವುದನ್ನು ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ. ” ಕಿಯಾಮತ್’ನ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಹೀಗಿವೆ. ಜ್ಜಾನದ ಕೊರತೆ, ಅಜ್ಜಾನ ಮತ್ತು ವ್ಯಭಿಚಾರ ವ್ಯಾಪಕವಾಗುವುದು. ಸ್ತ್ರೀಯರ ಹೆಚ್ಚಳ, ಪುರುಷರ ಕೊರತೆ. ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಪುರುಷನು ಐವತ್ತು ಸ್ತ್ರೀಯರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕನಾಗುವನು.             

[ಸಹೀಹ್ ಬುಖಾರಿ, ಅಧ್ಯಾಯ ಜ್ಜಾನ]

Advertisements

Author: ಕನ್ನಡ ಕುರಾನ್ ಮತ್ತು ಹದೀತ್

Sharing Islamic Information to India and World...

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s