fahim akthar ullal

Sharing Islamic Information to India and World…

ಕುರೈಶರ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಎಲ್ಲ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗಿಂತಲೂ ಉತ್ತಮರಾಗಿದ್ದಾರೆ

Leave a comment

ಅಲೀ [ರ] ಹೇಳುತ್ತಾರೆ – ಪ್ರವಾದಿ [ಸ] ಹೇಳಿದರು: ಕುರೈಶರ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಒಂಟೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸಾಗುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗಿಂತಲೂ ಉತ್ತಮರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ  ಸ್ತ್ರೀಯರು ಇತರ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಕ್ಕಳನ್ನು  ಪ್ರೀತಿಸುವವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಪತಿಯಂದಿರ ವಿಧೇಯರೂ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ.       

[ಸಹೀಹ್ ಬುಖಾರಿ, ಅಧ್ಯಾಯ ಪ್ರವಾದಿಗಳು] 

Advertisements

Author: ಕನ್ನಡ ಕುರಾನ್ ಮತ್ತು ಹದೀತ್

Sharing Islamic Information to India and World...

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s