fahim akthar ullal

Sharing Islamic Information to India and World…

ದ್ರಢವಿಶ್ವಾಶದಿಂದ ನೀವು ಅಲ್ಲಹನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ

Leave a comment

ಅಬೂ ಹುರೈರಾ’ರಿಂದ ಪ್ರವಾದಿ (ಸ) ರವರು ಹೇಳಿದರು: ‘ಉತ್ತರವು ಲಬಿಸುತ್ತದೆಯೆಂಬ ದ್ರಢವಿಶ್ವಾಶದಿಂದ ನೀವು ಅಲ್ಲಹನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ.ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿರಿ, ಅಲಕ್ಷ್ಯವಾಗಿರುವ, ಸ್ವೇಚ್ಚೆಯಾಗಿರುವ ಹ್ರದಯದಿಂದಿರುವ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಲ್ಲಾಹನು ಉತ್ತರವನ್ನೀಯಲಾರನು.”

[ತಿರ್ಮಿದಿ] 

Advertisements

Author: ಕನ್ನಡ ಕುರಾನ್ ಮತ್ತು ಹದೀತ್

Sharing Islamic Information to India and World...

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s