fahim akthar ullal

Sharing Islamic Information to India and World…

ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮುಸ್ಲಿಮನೂ ವಾರಕೊಮ್ಮೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕಾದುದು

Leave a comment

ಹ. ಅಬೂ ಹುರೈರಾ [ರ] ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಪ್ರವಾದಿ [ಸ] ಹೇಳಿದರು, “ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮುಸ್ಲಿಮನೂ ವಾರಕೊಮ್ಮೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕಾದುದು ಹಾಗೂ ತಲೆ ಮತ್ತು ಶರೀರವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಬೇಕಾದುದು ದೇವನ ಹಕ್ಕಾಗಿದೆ.”

[ಬುಖಾರಿ]    

Advertisements

Author: ಕನ್ನಡ ಕುರಾನ್ ಮತ್ತು ಹದೀತ್

Sharing Islamic Information to India and World...

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s