fahim akthar ullal

Sharing Islamic Information to India and World…

ಪ್ರವಾದಿ [ಸ] ಅಲ್ಲಾಹನ ದಾಸನಾಗಿದ್ದೇನೆ

Leave a comment

ಉಮರ್ [ರ] ಹೇಳುತ್ತಾರೆ – ಪ್ರವಾದಿ [ಸ] ಹೇಳಿದರು- ಕ್ರೈಸ್ತರು ಈಸಾರನ್ನು ಗೌರವಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಉತ್ಷ್ರೆಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದಂತೆ ನೀವು ನನ್ನ ಪ್ರಶಂಸೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಷ್ರೆಕ್ಷೆ ಮಾಡಬಾರದು. ಏಕೆಂದರೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಾಹನ ದಾಸನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ದಾಸ ಮತ್ತು ಸಂದೇಶವಾಹಕನೆಂದು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿರಿ. 

[ಸಹೀಹ್ ಬುಖಾರಿ, ಅಧ್ಯಾಯ ಪ್ರವಾದಿಗಳು]  

Advertisements

Author: ಕನ್ನಡ ಕುರಾನ್ ಮತ್ತು ಹದೀತ್

Sharing Islamic Information to India and World...

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s