fahim akthar ullal

Sharing Islamic Information to India and World…

ತನಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡರೆ ಅಥವಾ ಆಲಿಸಿದರೆ

Leave a comment

ಅಲ್’ಹಮ್ದು ಲಿಲ್ಲಾಹಿಲ್ಲದೀ ಬಿನಿಹ್’ಮತಿಹೀ ತತಿಮ್ಮು ಸ್ಸಾಲಿಹಾತ್ ಅಲ್ಲಾಹುವಿಗೆ ಸ್ತುತಿ, ಅವನ ಅನುಗ್ರಹದೊಂದಿಗೆ ಸತ್ಕರ್ಮಗಳು ಪೂರ್ಣವಾಗುತ್ತದೆ.[ಆಯಿಶಾರಿಂದ ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ]
[ಇಬ್ನು ಮಾಜಃ]

Advertisements

Author: ಕನ್ನಡ ಕುರಾನ್ ಮತ್ತು ಹದೀತ್

Sharing Islamic Information to India and World...

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s